dnes je utorok, 20. október 2020
meno:
heslo:

OZNAM O KONANÍ 2. KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA

dátum: 01.06.2015 - 08:00:38, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 629 krát

Riaditeľka Gymnázia v Kysuckom Novom Meste, ako príslušný orgán štátnej správy v školstve podľa § 2, ods.1, písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodla takto:
V súlade s § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


vykonať 2. kolo prijímacieho konania dňa 16. júna 2015
na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka

Prihláška:
Do druhého kola budú zaradení žiaci základných škôl, ktorí do 12. júna 2015 podajú riadne vyplnenú prihlášku na riaditeľstve Gymnázia v Kysuckom Novom Meste.

Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium, aby do prihlášky uviedli telefonický alebo mailový kontakt, na ktorý im môžeme oznámiť výsledok konania v krátkom čase.
Kritériá prijímania:

1. Prihlásení uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku (PS) formou písomného testu v rozsahu 60 minút z predmetov:
slovenský jazyk a literatúra a matematika (maximálny počet bodov 90 + 90 = 180).

2. Uchádzači budú zoradení do poradia na základe súčtu pridelených bodov za PS, Testovanie 9 - 2015, za priemer na konci 8. ročníka a polrok 9. ročníka, za účasť resp. umiestnenia v okresných, regionálnych, celoštátnych príp. medzinárodných súťažiach, za zníženú pracovnú schopnosť. (viď. kritéria)

3. V prípade rovnosti bodov medzi dvoma alebo viacerými uchádzačmi o lepšom umiestnení rozhodne kritérium v uvedenom poradí:
- podľa § 67 ods. 3 zákona č.245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti uchádzač odovzdá spolu s prihláškou,
- prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý dosiahol vyšší počet bodov z písomných testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky,
- prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý dosiahol lepší výsledok na ZŠ ( 8.ročník II. polrok a 9. ročník I. polrok )

4. Počet prijatých žiakov z I. kola a z II. kola sa rovná plánu výkonov na školský rok 2015/2016 - 62 žiakov.

5. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 17. júna do 15. hodiny.