dnes je utorok, 20. október 2020
meno:
heslo:

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

dátum: 27.04.2015 - 08:28:30, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 1125 krát
Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

riaditeľ Gymnázia, Jesenského 2243, 024 04 Kysucké Nové Mesto,

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
• absolvovanie prvej atestácie,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).


Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
• ovládanie štátneho jazyka,
• ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
• znalosť pracovnoprávnych vzťahov,
• riadiace schopnosti a skúsenosti,
• ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
• originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
• návrh koncepcie rozvoja školy – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5, veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele koncepcie rozvoja školy,
f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
i) záver.

Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ – označenie organizácie“ najneskôr do 07. 05. 2015 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 041/5032209, 5032422, 5032251. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.